Polityka prywatności

Polityka Prywatności Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy:

I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Paweł Hojcz. Zarządzanie, Szkolenia, Doradztwo z siedzibą w Puszczykowie, przy ul. Jarosławskiej 34A, 62-040 Puszczykowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem REGON 360333010, NIP 9241774699. Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być przez kierowane do Administratora pod adresem: pawelhojcz@gmail.com

II DEFINICJE: Administrator – oznacza Paweł Hojcz. Zarządzanie, Szkolenia, Doradztwo z siedzibą w Puszczykowie (62- 040) przy przy ul. Jarosławskiej 34A, 62-040 Puszczykowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, NIP 9241774699, REGON: 360333010. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Serwisu; wyróżnia się: a) Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu; b) Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych; c) Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika; d) Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia. Serwis – oznacza wszelkie utwory i treści znajdujące się na stronie internetowej Serwisu pawelhojcz.pl, Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu; Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 III CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe Użytkowników Serwisu pawelhojcz.pl zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów:

 • świadczenia usług,
 • marketingu produktów i usług oferowanych przez ADO środkami komunikacji elektronicznej (e-mail), badania zadowolenia po wyrażeniu odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy:

 • wyrazi Pani/Pan zgodę,
 • jest to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,
 • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, wynikającego w szczególności z przepisów,
 • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO. Okresy przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 • w przypadku wykonywania umowy – przez okres niezbędny do realizacji świadczenia usługi;
 •  w przypadku działań marketingowych objętych oświadczeniem zgody – do czasu jej odwołania.

IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Każda osoba, który przekazała Administratorowi swoje Dane Osobowe: a) ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania w sytuacjach, o których mowa w art. 15 i 16 Rozporządzenia RODO, b) ma prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych w sytuacjach, o których mowa w art. 17 i 18 Rozporządzenia RODO, c) ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do ich przenoszenia w sytuacjach, o których mowa w art. 20 i 21 Rozporządzenia RODO, d) ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, e) ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych bądź zgody na profilowanie jej danych osobowych. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy jakości i efektywności świadczonych usług lub udziału w badaniach naukowych. Adres e-mail, podany przez Użytkownika nie będzie przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika.

 V ŚRODKI TECHNICZNE I ZALECENIA DOT. BEZPIECZEŃSTWA Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika w Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej telekomunikacyjnego urządzenia Użytkownika. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera www.

VI PLIKI COOKIES Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie:

 1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu;
 2. Dane statystyczne - Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu;
 3. Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych;
 4. Usługi społecznościowe - Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych; Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies: Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników; Cookies zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

 1. niezbędne - czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu.
 2. funkcjonalne – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu;
 3. zabezpieczające – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa;
 4. wydajnościowe – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu; Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika: Google Analytics; Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeniach mobilnych dostępne są na stronie http://jakwylaczyccookie.pl/. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

VII POZOSTAŁE DANE Obok plików Cookies i ruchu na stronie poprzez pliki Cookies, Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez Administratora w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi danymi osobowymi. W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych lub środków przekazu (radio, telewizja, reklama przestrzenna itp.). Takie źródła działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi należy się zapoznać. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

VIII POZOSTAŁE INFORMACJE Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych do ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy